DOKUMEN | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
» DOKUMEN

DOKUMEN

MoU/ MoA
1
Carta alir proses kelulusan bagi memorandum persefahaman (hal ehwal akademik & penyelidikan)
2
Carta alir proses kelulusan bagi memorandum persefahaman (lain-lain perkara))
3
Carta alir proses kelulusan bagi perjanjian akademik & pertukaran pelajar
4
Carta alir perjanjian penyelidikan
5
Carta alir perjanjian perolehan perkhidmatan

Perundangan
6
Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000 (English)
7
Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000
8
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AKTA 30)
9
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AKTA 30) (English)
10
Perintah Universiti & Kolej Universiti (Pengubahan & Penambahan Kepada, Perlembagaan)(UPM)(Pindaan)
11
Perintah Universiti & Kolej Universiti (Perlembagaan UPM)(Pindaan) 2012
12
Perlembagaan UPM
13
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Kakitangan) 1979
14
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Kakitangan)(Pindaan) 1979
15
Akta Universiti Pertanian Malaysia (J/K Penyelidikan) 1978
16
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Acara Konvokesyen) 1977
17
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Pesekutu Akademik) 1977
18
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar)(Pindaan) 1996

Dokumen Penubuhan UPM
19
Statut UPM (Lembaga Hal Ehwal Pelajar), 1979
20
Kaedah-Kaedah UPM (Tatatertib Kakitangan)(Pindaan) 1979
21
Statut UPM (Pembahagian Universiti kepada Fakulti, Yayasan dan Pusat)(Pindaan) 1979
22
Akta UPM (Jawatankuasa Perpustakaan) 1979
23
Statut UPM (Keanggotaan & Kuasa-Kuasa Senat)(Pindaan) 1978
24
Statut UPM (Lembaga Kediaman Palajar) 1978
25
Akta UPM (Jawatankuasa Penyelidikan) 1978
26
Statut UPM (Pembahagian Universiti kepada Fakulti, Yayasan & Pusat)(Pindaan) 1983
27
Statut UPM (Pusat Komputer) 1982
28
Perintah UPM (Kampus) (No.2) 1987
29
Perentah (Perbadanan) UPM (Pindaan) 1997
30
Perentah (Perbadanan) UPM, 1971
31
Statut UPM (Institut Perundingan) 1985

Siaran Undang-Undang
32
Kod UPM (Tatakelakuan Kegiatan Parti Politik Di Dalam Kampus) 2012
33
Kaedah-Kaedah UPM (Perkara Penyelidikan) 2012
34
Kaedah-Kaedah UPM (Perkara Penyelidikan)(Pindaan) 2012
35
Dasar UPM (Harta Intelek & Pengkomersilan Hak Harta Intelek Universiti) 2013
36
Dasar UPM (Keusahawanan) 2013
37
Dasar UPM (Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan) 2013
38
Dasar UPM (Sistem Pengurusan Alam Sekitar) 2013
39
Kaedah-Kaedah UPM (Teknologi Maklumat & Komunikasi) 2014
40
Kaedah-Kaedah UPM (Perkara Akademik Prasiswazah)(Pindaan) No.2 2016
41
Kaedah-Kaedah UPM (Program Pengajian Tanpa Ijazah) 2014
42
Peraturan-Peraturan UPM (Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar)(Pindaan) 2014
43
Kaedah-Kaedah UPM (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014
44
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Mohamad Rashid
45
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Kedua
46
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Tun Dr Ismail
47
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Canselor
48
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Kelima
49
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Keenam
50
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
51
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Tun Perak
52
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Pendeta Za ba
53
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Sepuluh
54
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Kesebelas
55
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Dua Belas
56
Dasar UPM (Keselamatan Teknologi Maklumat Komunikasi) 2014
57
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Empat Belas
58
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Lima Belas
59
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Enam Belas
60
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Tujuh Belas
61
Perwakilan Fungsi, Kuasa & Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib-Kolej Tiga Belas
62
Penetapan Tarikh Kuatkuasa Kaedah-Kaedah UPM (Program Pengajian Tanpa Ijazah) 2014
63
Penetapan Tarikh Kuatkuasa Kaedah-Kaedah UPM (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014
64
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Mohamad Rashid) 2015
65
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Kedua) 2015
66
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tun Dr Ismail) 2015
67
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Canselor) 2015
68
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Kelima) 2015
69
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Keenam) 2015
70
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah) 2015
71
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tun Perak) 2015
72
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Pendeta Za’ba) 2015
73
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Sepuluh) 2015
74
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Kesebelas) 2015
75
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Dua Belas) 2015
76
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tiga Belas) 2015
77
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Empat Belas) 2015
78
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Lima Belas) 2015
79
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Enam Belas) 2015
80
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tujuh Belas) 2015
81
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) (Pindaan) 2016

Lampiran Kursus
82
BENGKEL RUNDINGAN UNDANG-UNDANG MELALUI TEKNIK NLP
83
Understanding Your Contract: Formation to Termination
84
Program Transformasi Minda - Larangan dan Hukuman Tatatertib
85
Nota Bengkel Pengendalian Kontrak Cuti Belajar 2015
86
Pengurusan Kontrak Penswastaan
87
Program Legal Refresher Course MPUU (siri 1) Undang-Undang Komersil : Perkembangan Terkini
88
Nota Tindakan Tatatertib Dan Surcaj Yang Boleh Dikenakan Bagi Kes Kehilangan Aset
89
NOTA 1 PENGENALAN KEPADA AKTA TAFSIRAN
90
NOTA 2 PENGENALAN KEPADA PERUNDANGAN
91
NOTA 3 FAKTOR DLM MENGGUBAL PERUNDANGAN
92
NOTA 4 PEMBUATAN PERUNDANGAN
93
NOTA 5 7Cs final amended
94
NOTA 6 PEMBACAAN STATUT BAHAGIAN 1
95
NOTA 7 PEMBACAAN STATUT BAHAGIAN 2
96
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ULANG CETAK 2016
97
FEDERAL CONSTITUTION ULANG CETAK 2016
98
AUKU 1971 (Akta 30)
99
AUKU 1971 (Akta 30) BI
100
INTERPRETATION ACT 388
101
TAKLIMAT MENGENAI PENYEDIAAN DAN PENYELIAAN KONTRAK PERKHIDMATAN
102
Sesi 1 - Kecuaian Perubatan : Liabiliti Kontrak dan TORT
103
Sesi 2 - Tanggungjawab dan Piawaian Penjagaan dan Rawatan
104
Sesi 3 - Persetujuan kepada rawatan
105
Sesi 4 - Kerahsiaan Data Perubatan dan Akses kepada Rekod Perubatan
106
Sesi 5 - Medicolegal Claims And Legal Suits (5)
107
Sesi 6 - Penilaian Gantirugi Perubatan
108
Sesi 7 - Insuran dan Indemniti Perubatan
109
NOTA RINGKAS - BENGKEL MENDRAF PERTUDUHAN TATATERTIB STAF DAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM
110
NOTA LENGKAP - BENGKEL MENDRAF PERTUDUHAN TATATERTIB STAF DAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM

Arahan Amalan PUU
111
Arahan Amalan Penasihat Undang-Undang Bil. 2/2016
112
Arahan Amalan Penasihat Undang-Undang Bil. 1/2014
113
Arahan Amalan Penasihat Undang-Undang Bil. 1/2016

Dewan Bahasa
114
Imbuhan dan kekeliruan
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6172
03-9769 2046
B1566302312